درب های اتوماتیک تلسکوپی

 

که اغلب در فضاهایی با عرض کم مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع درب ها دارای 2 لت متحرک به یک سمت می باشد که درآن لت دوم متحرک با نصف سرعت لت اول حرکت می کند تا بصورت هماهنگ بر روی لت ثابت و یا دیوار قرار گیرند.

درب اتوماتیک تلسکوپی با توجه به شرایط و مختصات محل اجرای پروژه در حالتهای متفاوتی قابل نصب و اجرا می باشد.

بطور مثال:

6 لت (دو طرفه):2 لت ثابت و 4 لت متحرک (حداقل بازشو: 3/2 عرض دهنه)

3 لت (یک طرفه):1 لت ثابت و 2 لت متحرک (حداقل بازشو: 3/2 عرض دهنه)

4لت (دو طرفه):2 لت متحرک بسمت راست یا 2 لت متحرک بسمت چپ. این سیستم برای مکانهایی که از هر دو سمت دهنه دارای فضای جانبی جهت قرارگرفتن لتهای متحرک در زمان باز شدن می باشند مناسب است.(بازشو: کل عرض دهنه)

2 لت (یک طرفه): 2 لت متحرک به یک سمت. این سیستم برای مکانهایی که از یک سمت دهنه دارای فضای جانبی جهت قرارگرفتن لتهای متحرک در زمان باز شدن می باشند مناسب است.(بازشو: کل عرض دهنه)

Search