درب اتوماتیک مثلثی

 راه حلی ویژه برای ورودی هایی با زوایای شکسته و یا مثلثی در فضای داخلی می باشد. این نوع دربها برای ایجاد زوایای هندسی خاص استفاده می گردند و می توانند کمک شایانی به زیبای ورودی ساختمان نمایند.

Search