درب های اتوماتیک کشویی ساده

 دربهای کشویی به دلیل عملکرد ساده آن یکی از متداولترین دربهای اتوماتیک مورد استفاده در اماکن مختلف می باشد.

این نوع درب ها با توجه به شرایط و مختصات محل اجرای پروژه در حالتهای متفاوتی قابل نصب و اجرا می باشند.

بطور مثال:

4 لت: 2 لت متحرک و 2 لت ثابت (لتهای ثابت می توانند بزرگتر و یا کوچکتر از لتهای متحرک باشند

2 لت: 1 لت ثابت و 1 لت متحرک (لت ثابت می تواند بزرگتر و یا کوچکتر از لت متحرک باشد)

2لت:2 لت متحرک (مناسب برای مکانهایی که دارای فضای جانبی جهت قرارگرفتن لتهای متحرک در زمان باز شدن می باشند)

3 لت: 2 لت ثابت و 1 لت متحرک

Search